Cắt tỉa

Cắt tỉa tạo chi dăm

(hqvuhototbung) – Mình gởi tới các bạn vài đồ hình diễn tả việc cắt đọt tạo nhánh. Chúng ta sẽ chỉ lưu ý hai trường hợp phân lá trên cành: lá mọc đối (như Mai Chiếu Thủy) và lá mọc cách (như Linh Sam). Nhìn vào cách cây phát đọt, lúc cây phát đọt và sức cây phát đọt mà áp dụng cách tỉa.